Dotacja unijna

Piekarnia „PIEKUŚ” Pakulscy & Walorek Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy PIEKUŚ z Inowrocławia, poprzez inwestycję w nowoczesne maszyny produkcyjne”.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 872 020,00zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 434 230,00zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.